Educational service for law students and practitioners. It aims at presenting a general framework and recent developments of the European Union Law.

It will provide a valuable insight into EU Treaties, legislation as well as the case law of the European Court of Justice in fields of institutional law, commercial law and external relations.

EULaw.pl

Factortame reaktywacja czy Factortame rewolucje?

08.08.2018.

 

W obecnym stanie prawnym nawiązanie do Trylogii Matrix jest jak najbardziej wskazane. Codziennie włączając telewizor dowiadujemy się o nowych zasadach obowiązywania prawa w naszym kraju, czując się jakbyśmy żyli w prawnym Matrixie.

19 czerwca 1990 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał wyrok w sprawie C-213/89 The Queen p.  Secretary of State for Transport, ex parte Factortame Ltd i in. dotyczące w istocie autonomii proceduralnej państw członkowskich. Jest to orzeczenie obowiązujące studentów do egzaminu. Nigdy nie pałałam do niego zbytnią sympatią. Przez ostatnie lata było nawet na pierwszym miejscu orzeczeń, które można by usunąć z wykazu  z uwagi na istnienie podobnego lecz nowszego wyroku w sprawie Unibet. Jak pokazała historia walki o niezależność Sądu Najwyższego, usunięcie wyroku Factortame z wykazu orzeczeń byłoby niewybaczalnym błędem! Ale po kolei ...

EULaw.pl

 

Artur Celmer, czyli polski bohater "Gier wojennych"

01.08.2018

 

W słynnym filmie Johna Badhama z 1985 r.  młody haker nieświadomie włamuje się do wojskowego systemu operacyjnego i przez przypadek uruchamia program, który stawia armię USA w stan najwyższej gotowości bojowej.

W taki sam sposób nieświadomie zadziałał Artur Celmer, polski obywatel podejrzany o popełnienie przestępstw narkotykowych, za którym wystawiono europejski nakaz aresztowania. W postępowaniu przed sądem irlandzkim dotyczącym wydania podejrzanego, jego pełnomocnik zarzucił, że stan praworządności w Polsce nie zezwala na odesłanie Celmera do Polski. I tak o to jedna sprawa przed irlandzkim sądem i jedno pytanie prejudycjalne w tej sprawie do TS postawiły polskie władze w stan najwyższej gotowości bojowej...

 

Komisja Europejska kieruje do TSUE skargę przeciwko Polsce w związku z nową ustawą o Sądzie Najwyższym

24 sierpnia 2018 r. Komisja Europejska zdecydowała o wystąpieniu do Trybunału Sprawiedliwości ze skargą na podstawie art. 258 TFUE przeciwko Polsce "w związku z naruszeniami zasady niezawisłości sędziowskiej wprowadzonej przez nową ustawą o Sądzie Najwyższym" oraz zwróciła się do TS o zastosowanie środków tymczasowych do czasu wydania orzeczenia w sprawie.

W ocenie Komisji, wdrożenie kwestionowanych przepisów regulujących przejście sędziów Sądu Najwyższego w Polsce w stan spoczynku zostało przyspieszone i tworzy zagrożenie w postaci poważnego i nieodwracalnego uszczerbku dla niezależności sądownictwa w Polsce, a tym samym dla systemu prawnego Unii Europejskiej. Niezależność krajowych sądów i trybunałów jest niezbędnym elementem funkcjonowania współpracy sądowej między państwami członkowskimi UE, a przede wszystkim jest podstawą funkcjonowania trybu prejudycjalnego przewidzianego w art. 267 TFUE.

W związku z powyższym Komisja przeszła do kolejnego etapu postępowania w sprawie uchybienia zobowiązaniom państwa członkowskiego, podejmując decyzję o wniesieniu sprawy do Trybunału Sprawiedliwości UE. Jednocześnie Komisja postanowiła również zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zarządzenie środków tymczasowych, celem przywrócenia w polskim Sądzie Najwyższym stanu sprzed dnia 3 kwietnia 2018 r., kiedy to przyjęto będącą przedmiotem sporu ustawę. I wreszcie, Komisja postanowiła zwrócić się do Trybunału Sprawiedliwości o zastosowanie trybu przyspieszonego, aby orzeczenie zostało wydane jak najszybciej.

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej - wniesienie skargi

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej - pierwsze pismo ostrzegawcze

Komunikat prasowy Komisji Europejskiej - uzasadniona opinia

 

We wrześniu 2018 r. w wydawnictwie C.H. Beck ukazała się nowa książka "Unia Europejska w przededniu Brexitu", pod. red. prof. Jacka  Barcika i dr Magdaleny Półtorak z moim artykułem pt. "Odpowiedzialność odszkodowawcza UE jako prawo podstawowe – nowe tendencje w orzecznictwie TSUE".

Link do publikacji

 

Czy leci z nami pilot?

Wniosek Prokuratora Generalnego do TK w sprawie konstytucyjności art. 267 TFUE (procedury pytań prejudycjalnych).

18.10.2018.

                                                                                           

4 października 2018 r. Prokurator Generalny rozszerzył zakres zaskarżenia w toczącej się w Trybunale Konstytucyjnym sprawie K 7/18 dotyczącej kontroli konstytucyjności art. 267 TFUE (będącego podstawą do występowania przez sądy państw członkowskich UE z pytaniami prejudycjalnymi do Trybunału Sprawiedliwości). Obecnie Prokurator Generalny domaga się zbadania, czy sądy polskie mogą występować z pytaniami prejudycjalnymi "w sprawach dotyczących ustroju, kształtu i organizacji władzy sądowniczej". Rozszerzenie wniosku jest reakcją na wystąpienie z kolejnymi pytaniami prejudycjalnymi dotyczącymi niezawisłości sędziów i niezależności sądów przez sąd w Warszawie, Łodzi i Gorzowie Wielkopolskim.

Czy w związku z tak konfrontacyjnym wystąpieniem przeciwko jednej z podstawowych instytucji prawa unijnego Polsce grozi Polexit i jak daleko można się posunąć w konfrontacji z Unią Europejską, aby uchronić przed katastrofą samolot z napisem Polska?

Czytaj

Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court.

26.10.2018

 

Nasz kolejny artykuł do Verfassungsblog  dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego do Trybunału Konstytucyjnego w sprawie kontroli zgodności z Konstytucją art. 267 TFUE (pytania prejudycjalnego do Trybunału Sprawiedliwości) - sprawa K 7/18.

Biernat, Stanisław; Kawczyńska, Monika: Though this be Madness, yet there’s Method in’t: Pitting the Polish Constitutional Tribunal against the Luxembourg Court, VerfBlog, 2018/10/26

 

Zarządzenie tymczasowe TS w sprawie Sądu Najwyższego.

19.10.2018.

 

W dniu 19 października 2018 r. TS wydał zarządzenie tymczasowe w sprawie C‑619/18 R Komisja p. Polsce. Komisja wniosła skargę  w dniu 2 października 2018 r. na podstawie art. 258 TFUE wskazując, że obniżając wiek przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego i stosując go do sędziów powołanych do Sądu Najwyższego przed dniem 3 kwietnia 2018 r., a także przyznając Prezydentowi dyskrecjonalne prawo do przedłużenia czynnej służby sędziów tego sądu,  Polska uchybiła zobowiązaniom, które ciążą na niej na mocy art. 19 ust. 1 akapit drugi TUE w związku z art. 47 Karty praw podstawowych.

W zarządzeniu tymczasowym wniesiono o:

- zawieszenie stosowania spornych przepisów nowej ustawy z dnia 8 grudnia 2017 r. o Sądzie Najwyższym oraz wszelkich środków podjętych w celu stosowania tych przepisów;

–  podjęcie wszelkich niezbędnych środków w celu zapewnienia, by usunięci sędziowie Sądu Najwyższego, mogli pełnić funkcje na tym samym stanowisku, korzystając z tego samego statusu, takich samych praw i warunków zatrudnienia, jakie przysługiwały im do dnia 3 kwietnia 2018 r., czyli do dnia wejścia w życie nowej ustawy o Sądzie Najwyższym;

–  powstrzymanie się od wszelkich działań zmierzających do powołania sędziów Sądu Najwyższego na stanowiska sędziów, których dotyczą przepisy stanowiące podstawę uchybienia, a także od wszelkich działań w celu wyznaczenia nowego Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego.

W ocenie Trybunału, gdyby skarga Komisji o stwierdzenie uchybienia została ostatecznie uwzględniona, natychmiastowe stosowanie kwestionowanych przepisów mogłoby wywołać nieodwracalną szkodę w zakresie prawa podstawowego dostępu do niezawisłego sądu, ustanowionego w art. 47 akapit drugi Karty praw podstawowych.

Należy podkreślić, że postanowienie o zastosowaniu środków tymczasowych jest wydawane jednoosobowo przez Prezesa (Wiceprezesa) TS oraz zgodnie z art. 162 Regulaminu postępowania przed Trybunałem nie podlega ono zaskarżeniu.

Wysłuchanie stron w sprawie środków tymczasowych jest planowane na dzień 16 listopada 2018 r.

 

 

Projekt umowy w sprawie Brexitu.

19.11.2018.

 

W dniu 15 listopada 2018 r. na stronach Komisji Europejskiej ukazał się pojekt umowy dotyczący wystąpienia Wielkiej Brytanii i Irlandii północnej z UE i EWEA, ustalony podczas negocjacji w dniu 14 listopada 2018 r. Główny unijny negocjator Michel Barnier przekazał projekt umowy Donaldowi Tuskowi, który zaproponował, by porozumienie zostało sfinalizowane na nadzwyczajnym szczycie w dniu 25 listopada 2018 r.

Brytyjski rząd poparł przyjęcie proponowanego tekstu umowy wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej. Uzgodniona umowa zakłada wyjście Wielkiej Brytanii z UE w dniu 29 marca 2019 r. oraz wynoszący dodatkowo 21 miesięcy okres przejściowy.

Kolejnym krokiem jest uzyskanie akceptacji umowy ze strony pozostałych państw członkowskich Unii Europejskiej, a następnie zdobycie większości głosów dla wypracowanego tekstu w brytyjskim parlamencie oraz Parlamencie Europejskim. Zgodnie z art. 50 ust. 2 TUE umowa jest zawierana w imieniu Unii przez Radę, stanowiącą większością kwalifikowaną po uzyskaniu zgody Parlamentu Europejskiego.

Projekt umowy liczy 585 stron i przewiduje m.in., że każdy imigrant z UE (w tym Polacy), który już mieszka w Wielkiej Brytanii lub który w niej zamieszka do 31 grudnia 2020 r., będzie miał prawo pozostać bez spełniania jakichkolwiek dodatkowych warunków. Imigranci z krajów UE, którzy do czasu ostatecznego wyjścia Wielkiej Brytanii z UE będą mieli udokumentowane pięć lat pobytu, otrzymają tzw. "status osoby osiedlonej". Z kolei osoby, które do końca okresu przejściowego nie będą miały wystarczającej liczby lat stałego pobytu w UK, będą mogły otrzymać ten sam status po tym, jak upłynie im 5 lat pobytu w Wielkiej Brytanii. Theresa May zapowiedziała również nową politykę imigracyjną, czyli kwalifikacje danej osoby będą miały pierwszeństwo przed obywatelstwem UE. Przez cały okres przejściowy Wielka Brytania będzie członkiem unii celnej. Następnie, strony mają nadzieję na wynegocjowanie strefy wolnego handlu.

Wielka Brytania do końca okresu przejściowego ma wpłacić do unijnego budżetu kwotę 39 mld euro.

 

 

* ALEXA - is a virtual assistant developed by Amazon. It is capable of voice interaction, music playback, making to-do lists, setting alarms, streaming podcasts, playing audiobooks, and providing weather, traffic, sports, and other real-time information, such as news. Most devices with Alexa allow users to activate the device using a wake-word (such as Alexa).

Skarga na unijny traktat: w szaleństwie jest metoda.

23.11.2018

 

Nasz kolejny artykuł w Rzeczpospolitej (nr 273) dotyczący wniosku Prokuratora Generalnego do TK w sprawie kontroli zgodności art. 267 TFUE z Konstytucją.

Jeśli Trybunał Konstytucyjny wyda wyrok zgodnie z wnioskiem prokuratora generalnego, czeka nas apokaliptyczna wizja relacji z UE i wszczęcie kolejnych postępowań przeciwko Polsce...

Więcej w artykule w wydaniu papierowym i elektronicznym.

 

 

Uderz w stół..., czyli polemika Waldemara Gontarskiego z naszym artykułem w Rzeczpospolitej.

06.12.2018

W Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 2018 r. ukazał się artykuł Waldemara Gontarskiego pt. „Podwójne standardy Komisji Europejskiej”, będący polemiką z naszym artykułem (S. Biernat i M. Kawczyńska „Skarga na unijny traktat: w szaleństwie jest metoda”, Rzeczpospolita z dnia 23 listopada 2018 r.)

 

Konkurs wiedzy o Prawie Unii Europejskiej.

02.01.2019

 

Uwaga! Etap uczelniany - 10 stycznia 2019 r.  godz. 10.00-11.00

s. 209 ul. Krupnicza 33a.

Osoby zarejestrowane na konkurs proszone są o przybycie 15 minut wcześniej.
W przypadku, gdy uczestnik spóźni się na I etap, nie może zostać dopuszczony do rozwiązywania testu.

Test składa się z 45 pytań jednokrotnego wyboru.

Za prawidłowe rozwiązanie testu, uczestnik może uzyskać 45 punktów. Za prawidłową odpowiedź w ramach jednego pytania uczestnik otrzymuje jeden punkt. Za udzielenie błędnej odpowiedzi lub nie udzielenie jej w ogóle uczestnik nie otrzymuje punktu. Uczestnicy nanoszą odpowiedzi arkuszu odpowiedzi, który podpisują.

Na rozwiązanie testu uczestnicy mają 60 min. Uczestnik ma prawo skończyć wcześniej test. Taką sytuację zgłasza komisji, która odbiera test, a uczestnik opuszcza salę egzaminacyjną. Po opuszczeniu sali uczestnik nie ma możliwości powrotu na salę egzaminacyjną i kontynuowania rozwiązywania testu.

Wyniki I etapu Konkursu zostaną opublikowane na stronie Punktu Informacji Europejskiej Europe Direct - Gdańsk (www.europedirect-gdansk.morena.org.pl) najprędzej w dniu 14 stycznia 2019 roku,

 

To nie są podwójne standardy.

18.12.18.

W dniu 18 grudnia 2018 r. w Rzeczpospolitej (nr 294) ukazała się nasza replika w odniesieniu do artykułu Waldemara Gontarskiego, który został opublikowany w Rzeczypospolitej z dnia 29 listopada 2018 r. pt. „Podwójne standardy Komisji Europejskiej”.

 

Pan Profesor Gontarski był uprzejmy mi przesłać swoją odpowiedź na zamieszczony artykuł, którą niniejszym przytaczam, pod poniższym linkiem.

 

 

Czytaj

Czytaj

Świąteczne Zebranie Naukowe Katedry Prawa Europejskiego
 
17.12.2018
 
W dniu 17 grudnia 2018 r. w sali Reprezentacyjnej Pałacu Larischa odbyło się zebranie naukowe Katedry Prawa Europejskiego oraz Katedry Prawa Ochrony Środowiska WPiA UJ, które w związku ze zbliżającymi się Świętami Bożego Narodzenia miało uroczysty charakter. W zebraniu uczestniczyli również seminarzyści IV i V roku.
 

W trakcie zebrania referat pt. „Brexit a Europejska Przestrzeń Sądowawygłosił Pan Profesor Jacek Barcik z Katedry Prawa Międzynarodowego Publicznego i Prawa Europejskiego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

Etap ogólnopolski Gdańsk - 31 stycznia 2019 r.

Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego zaprasza na Konkurs wiedzy o prawie Unii Europejskiej skierowany do studentów kierunków prawniczych uczelni wyższych.

Konkurs organizowany jest z okazji przypadającej w 2019 roku 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 40-lecia pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Celem Konkursu jest popularyzacja wiedzy z zakresu funkcjonowania Unii Europejskiej, w szczególności prawa europejskiego.

Organizatorem Konkursu jest Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Zainteresowani studenci mogą rejestrować się za pomocą formularza zgłoszeniowego: https://tiny.pl/g3fpv do 15 grudnia 2018 roku.

Nagrodą główną jest wyjazd do Brukseli ufundowany przez Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego. Za zajęcie II i III miejsca czekają atrakcyjne nagrody rzeczowe.

HARMONOGRAM KONKURSU

REGULAMIN KONKURSU

ZAGADNIENIA KONKURSOWE I LITERATURA

ORZECZENIA TSUE

Szanowi Państwo,

Uprzejmie informuję, że kolokwium zaliczeniowe z przedmiotu Prawo Ustrojowe UE dla osób idących na przedtermin odbędzie się w dniu 10 stycznia 2019 r. (czwartek) o godz. 16.30 w Auli Niebieskiej przy ul. Krupniczej 33a.  Lista osób przystępujących do kolokwium zostanie ustalona w dniu 9 stycznia 2019 r.  (środa).

Kolokwium dla osób przystępujących do pozostałych terminów odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) po godz. 16. 30 w zależności od dostępności sali. Prawdopodobnie będzie to Aula Zielona o godz. 17. 15, ale wymaga to jeszcze potwierdzenia w Dziekanacie. Lista osób przystępujących do kolokwium zostanie ustalona w dniu 16 stycznia 2019 r. (środa).

Studenci UJ zmonopolizowali konkurs z prawa UE.

14.01.19

Po pierwszym etapie konkursu z prawa UE organizowanego przez Europe Direct Gdańsk oraz Uniwersytet Gdański do finału zakwalifikowało się 20 uczestników. W I etapie konkursu wzięły udział 32 osoby z 4 uczelni wyższych: Uniwersytet Gdański; Uniwersytet Jagielloński; Uniwersytet Śląski oraz Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu.

Miło mi poinformować, że z 20 finalistów konkursu, aż 18 osób jest studentami Uniwersytetu Jagiellońskiego, którzy uczęszczają lub uczęszczali na przedmiot Prawo Ustrojowe UE.  Lista finalistów dostępna tutaj. Serdecznie gratuluję!

UWAGA! Na prośbę studentów godziny odbywania II etapu konkursu zostały przesunięte na godz. 12:00 – 15:30 w sali 4053. Ogłoszenie wyników i Gala Laureatów połączona z wręczeniem dyplomów i nagród odbędzie się 31 stycznia 2019 roku o godz. 16:00.

Finał konkursu ma formę ustną i składa się z trzech zadań: 1 pytania otwartego oraz 2 orzeczeń Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej.

ZAGADNIENIA KONKURSOWE I LITERATURA

ORZECZENIA TSUE

Odesłanie prejudycjalne SN z 2 sierpnia 2018 r. - Glosa

15.01.19

W Przeglądzie Konstytucyjnym nr 3/2018 ukazał się mój artykuł stanowiący analizę pytania prejudycjalnego Sądu Najwyższego z dnia 2 sierpnia 2018 r. pt. Odesłanie prejudycjalne Sądu Najwyższego dotyczące wieku emerytalnego sędziów – ocena z perspektywy prawa Unii Europejskiej.  Sprawa o sygn. C-522/18 ZUS zostanie rozpatrzona przez Trybunał Sprawiedliwości w trybie przyspieszonym w dniu 12 lutego 2019 r.

Link do publikacji

Kolokwium z prawa ustrojowego UE. II tura.

18.01.19

Uprzejmie informuję, że kolokwium z Prawa Ustrojowego UE odbędzie się w dniu 23 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 17. 15 w Auli Zielonej przy ul. Krupniczej 33 a.  Na kolokwium zapisanych jest 85 studentów.

Finał Konkursu wiedzy oprawie Unii Europejskiej

31.01.19

W dniu 31 stycznia 2019 r. w Gdańsku odbył się finał Konkursu wiedzy o prawie Unii Europejskiej dla studentów kierunków prawniczych uczelni wyższych. Organizatorem konkursu był Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Gdańsk oraz Katedra Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego.

Konkurs zorganizowany był z okazji przypadającej w 2019 roku 15. rocznicy członkostwa Polski w Unii Europejskiej oraz 40-lecia pierwszych wyborów do Parlamentu Europejskiego. Nagrodą główną był wyjazd do Brukseli ufundowany przez Janusza Lewandowskiego – Posła do Parlamentu Europejskiego.
 
Laureatami Konkursu zostali:
I miejsce: Maciej Tomsia, Uniwersytet Jagielloński
II miejsce: Anna Janiec, Uniwersytet Jagielloński
III miejsce: Katarzyna Wiśniewska, Uniwersytet Jagielloński
 
Wszystkim laureatom i finalistom serdecznie gratuluję!

 

Konferencja jubileuszowa Profesora Stanisława Biernata

09.02.2019

Katedra Prawa Europejskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego uprzejmie zaprasza na konferencję jubileuszową Profesora Stanisława Biernata, pt.:

"Prawo publiczne w demokratycznym państwie prawnym"

Konferencja odbędzie się 6 czerwca 2019 r. (czwartek) w godz. 10.30 - 19.00 w Krakowie w Centrum Dydaktycznym Wydziału Prawa i Administracji UJ przy ul. Krupniczej 33a.

Więcej informacji, w tym założenia i ramowy plan konferencji, znajdują się na stronie informacyjnej.

Prosimy o zgłoszenie udziału w konferencji w terminie do 31 marca 2019 r. przez formularz rejestracyjny dostępny pod poniższym linkiem:

Formularz rejestracyjny na konferencję

Nagroda Rektora za działalność dydaktyczną

01.02.2019

Miło mi zawiadomić, że na podstawie wyników ankiet studenckich w roku 2017/2018 otrzymałam nagrodę za wysoką jakość pracy dydaktycznej za rok akademicki 2017/2018.  Bardzo dziękuję moim wszystkim studentom Kierunku Prawo III-V rok i Kierunku Administracja II rok SUM za przyznane w ankietach oceny i wszystkie miłe komentarze.

Tanchev v. Polska 3:0

Trzy opinie Rzecznika Generalnego Tancheva w sprawach zawisłych przed TSUE dotyczących nowej organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości.

27.06.2019

 

Rzecznik Generalny TSUE Evgeni Tanchev wydal w ostatnim czasie trzy opinie w sprawach zawisłych przed TSUE, dotyczących nowej organizacji polskiego wymiaru sprawiedliwości. 

Po pierwsze, w opinii wydanej w dniu 11 kwietnia 2019 r. w sprawie Komisja p. Polsce (C-618/18) Rzecznik stwierdził, że przepisy ustawodawstwa polskiego dotyczące obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku sędziów Sądu Najwyższego są sprzeczne z prawem Unii. Sporne przepisy naruszają zasady nieusuwalności sędziów i niezawisłości sędziowskiej.

Po drugie, w opinii wydanej w dniu 20 czerwca 2019 r. w sprawie Komisja p. Polsce (C-192/18) Rzecznik stwierdził, że nowe zasady przechodzenia polskich sędziów w stan spoczynku są sprzeczne z prawem Unii. Zakwestionowane przepisy naruszają zakaz dyskryminacji ze względu na płeć oraz zasady nieusuwalności i niezawisłości sędziów.

Po trzecie, w opinii wydanej w dniu 27 czerwca 2019 r. w sprawach rozpatrywanych wskutek wniesienia pytań prejudycjalnych przez Sąd Najwyższy (C-585/18, C-624/18 i C-625/18) Izba Dyscyplinarna polskiego Sądu Najwyższego nie spełnia wymogów niezawisłości sędziowskiej w rozumieniu prawa Unii w świetle roli, jaką organy ustawodawcze odgrywają przy wyborze 15 sędziów będących członkami Krajowej Rady Sądownictwa (KRS), oraz roli, jaką ten organ odgrywa przy przeprowadzaniu naboru sędziów, którzy mogą zostać powołani przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do Izby Dyscyplinarnej.

"The Judgment Day"

Wyrok Trybunału Sprawiedliwości w sprawie wieku emerytalnego sędziów.

01.07.2019

 

24 czerwca 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości UE wydał pierwsze z serii orzeczeń dotyczących przeprowadzanej przez PiS reformy sądownictwa. W zapadłym w składzie Wielkiej Izby wyroku, Trybunał uznał, że wskutek wprowadzenia przepisów dotyczących obniżenia wieku przejścia w stan spoczynku urzędujących sędziów Sądu Najwyższego oraz poprzez przyznanie Prezydentowi dyskrecjonalnego prawa do przedłużenia czynnej służby sędziów tego Sądu, Polska naruszyła art.  19 ust. 1 akapit drugi TUE. . .

Czytaj

© 2019. EUlaw.pl. All Rights Reserved