"S" jak Superman, czyli rola Sądu Najwyższego w obronie praworządności.


W dniu 19 listopada 2019 r. Trybunał Sprawiedliwości wydał w trybie przyspieszonym długo oczekiwany wyrok dotyczący niezależności Izby Dyscyplinarnej Sądu Najwyższego.  Wyrok został wydany w odpowiedzi na pytanie prejudycjalne polskiego Sądu Najwyższego (Izby Pracy i Ubezpieczeń Społecznych) w połączonych sprawach C585/18, C624/18 i C625/18 . Sprawy przed Sądem Najwyższym zostały wszczęte przez sędziów SN i NSA, w przedmiocie wcześniejszego przejścia przez tych sędziów w stan spoczynku w następstwie wejścia w życie nowych przepisów krajowych.

Trybunał Sprawiedliwości stwierdził, że to sąd występujący z pytaniem prejudycjalnym powinien zbadać niezależność nowej Izby Dyscyplinarnej w celu ustalenia, czy ten organ może rozpoznawać spory dotyczące przejścia sędziów w stan spoczynku, czy też tego rodzaju spory powinny być rozpatrywane przez inny sąd, odpowiadający temu wymogowi niezależności. Oznacza to, że Sąd Najwyższy jest zarazem uprawniony, jak i zobowiązany do oceny, czy Izba Dyscyplinarna powołana przez Krajową Radę Sądownictwa spełnia wymagania niezależności wynikające z prawa unijnego...

21 listopada 2019

© 2019. EUlaw.pl. All Rights Reserved