Zajęcia organizacyjne

 

 

Polecany podręcznik:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2020, wydanie 6

(podręcznik dostępny w LEXOTECE pod linkiem)

lub

M.M. Kenig Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydanie 8

 

 

 

 

Teksty Traktatów i Karty Praw Podstawowych:

online:

wydanie papierowe

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy, wyd. Wolters Kluwer (po 2013 r.)

 

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj

 

 

 

Linki:

 

Wykaz zagadnień, literatury i orzeczeń (wraz z linkami internetowymi) dostępne na stronie Katedry Prawa Europejskiego UJ: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/

Sylabus z przedmiotu Prawo Ustrojowe UE

 

Egzamin pisemny lub pisemny/ustny (w zależności od sytuacji epidemicznej)

 

UWAGA! Osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń są zwolnione z części egzaminu (testu lub kazusu w zależności od rodzaju egzaminu)

 

 

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej (test, kazus)

 

 

Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu

„Prawo europejskie” 2022/23"

 

Podane niżej orzeczenia są zamieszczone w Internecie, pod podanymi niżej adresami WWW.

Główny link do listy historycznych orzeczeń przetłumaczonych na język polski: http://curia.europa.eu/pl/content/juris/data57/liste.htm.

W przypadku korzystania ze strony http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl w polu „Numer sprawy” należy wpisać sygnaturę szukanego orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

W celu uzyskania dostępu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego należy wejść na stronę Internetowego Portalu Orzeczeń TK http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 w polu „Fraza” wpisać sygnaturę orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

 

Pierwszeństwo prawa UE

6/64 Costa p. Enel

11/70 Internationale Handelsgesellschaft

106/77 Simmenthal II

Wyrok TK sygn. K 18/04 (Traktat akcesyjny)

Wyrok TK sygn. SK 45/09 (Rozporządzenie Bruksela I)

103/88 Fratelli Costanzo SpA przeciwko Comune di Milano

C-224/97 Erich Ciola przeciwko Land Vorarlberg

 

Bezpośredni skutek i prounijna wykładnia prawa krajowego

26/62 van Gend & Loos

8/81 Ursula Becker p. Finanzamt Münster

C-91/92 Faccini Dori

C-265/03 Igor Simutenkov

C-397/01 Bernhard Pfeiffer

 

Autonomia proceduralna

C-392/04 Arcor

C-234/04 Kapferer

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich

C-6/90 i C-9/90 Francovich

C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur

C-224/01 Gerhard Köbler

 

Ochrona Praw Podstawowych

C-617/10 Akerberg Fransson – pkt 16-31

 

Obywatelstwo UE

C-249/11 Christo Bjankov

C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano

C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein

 

 

 

 

 

 

 

 

© 2021. EUlaw.pl. All Rights Reserved