Zajęcia organizacyjne

 

Polecany podręcznik:

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2023, wydanie 7

(podręcznik dostępny w LEXOTECE pod linkiem)

lub

J. Barcik, R. Grzeszczak (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2022

lub

M.M. Kenig Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydanie 8

 

 

Teksty Traktatów i Karty Praw Podstawowych:

online:

wydanie papierowe

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy, wyd. Wolters Kluwer (po 2013 r.)

 

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj

 

Linki:

 

Wykaz zagadnień, literatury i orzeczeń (wraz z linkami internetowymi) dostępne na stronie Katedry Prawa Europejskiego UJ: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/

Sylabus z przedmiotu Prawo Ustrojowe UE

 

Egzamin: pisemny - test i kazus

Zaliczenie ćwiczeń: obecność, przygotowanie prezentacji pisemnej z wybranego orzeczenia obowiązującego do egzaminu (i umieszczenie go w MS Teams dla pozostałych koleżanek i kolegów z grupy) oraz zaliczenie kolokwium pisemnego na MS Teams/MS Forms. Osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń otrzymują 3 pkt do egzaminu.

 

Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu

„Prawo Unii Europejskiej” 2023/24

Zasada pierwszeństwa

 1. 6/64 Flaminio Costa p. Enel
 2. 11/70 Internationale Handelsgesellschaft (druk)
 3. 106/77 Simmenthal II
 4. 103/88 Fratelli Costanzo SpA przeciwko Comune di Milano
 5. C-224/97 Erich Ciola przeciwko Land Vorarlberg
 6. Wyrok TK sygn. K 18/04 (Traktat akcesyjny)

 

Zasada bezpośredniego skutku prawa UE

 1. 26/62 van Gend & Loos  
 2. 8/81 Ursula Becker p. Finanzamt Münster
 3. C-91/92 Faccini Dori p. Recreb Srl
 4. C-265/03 Igor Simutenkov
 5. C-397/01 Bernhard Pfeiffer

 

Autonomia proceduralna

 1. C-392/04 Arcor
 2. C-234/04 Rosmarie Kapferer

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa

 1. C-6/90 i C-9/90 Francovich
 2. C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur

 

Obywatelstwo

 1. C-135/08 Rottmann
 2. C-249/11 Christo Bjankov
 3. C-413/99 Baumbast
 4. C-34/09 Gerardo Ruiz Zambrano
 5. C-208/09 Ilonka Sayn-Wittgenstein

 

 

Ochrona praw podstawowych

 1. C-617/10 Akerberg Fransson – pkt 16-31

 

Ochrona praworządności

 1. C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses

 

Swobodny przepływ towarów

 1. 24/68 Komisja p. Włochom (opłaty statystyczne)
 2. 8/74 Procureur du Roi v. Benoit i Gustave Dassonville
 3. C-120/78 Cassis de Dijon
 4. C-267 i C-268/91 Bernard Keck i Daniel Mithouard

 

Swobodny przepływ pracowników

 1. 66/85 Lawrie-Blum
 2. 222/86 Georges Heylens
 3. C-415/93 Jean-Marc Bosman
 4. C-100/01 Aitor Oteiza Olazabal
 5. 115/81 i 116/81 Rezguia Adoui i Dominique Cornuaille

 

Swoboda prowadzenia działalności gospodarczej

 1. 2/74 Jean Reyners
 2. C-55/94 Reinhard Gebhard
 3. C-36/02 Omega Spielhallen