Zajęcia organizacyjne

 

Polecana literatura:

J. Barcik, R. Grzeszczak (red.), Prawo Unii Europejskiej, Warszawa 2022

lub

J. Barcz, M. Górka, A. Wyrozumska, Instytucje i Prawo Unii Europejskiej. Podręcznik dla kierunków prawa, zarządzania i administracji, Warszawa 2023, wydanie 7

(podręcznik dostępny w LEXOTECE pod linkiem)

lub

M.M. Kenig Witkowska, A. Łazowski, R. Ostrihansky, Prawo instytucjonalne Unii Europejskiej, Warszawa 2019, wydanie 8

 

Literatura dodatkowa:

M. Taborowski, Mechanizmy ochrony praworządności państw członkowskich w prawie Unii Europejskiej, Warszawa 2019  

N. Półtorak, Ochrona uprawnień wynikających z prawa unii Europejskiej w postępowaniach krajowych, Warszawa 2010  

S. Biernat (red.) Podstawy i źródła prawa Unii Europejskiej. System Prawa Unii Europejskiej. Tom I, Warszawa 2020  

M. Kawczyńska, Pozaumowna odpowiedzialność odszkodowawcza Unii Europejskiej,  Warszawa 2016  

L. Leszczyński (red.) Wykładnia prawa Unii Europejskiej, System prawa Unii Europejskiej, tom 3,  Warszawa 2019  

R. Grzeszczak, Pytania prejudycjalne w obszarze praw człowieka. Podręcznik praktyczny dla pełnomocników stron, Warszawa 2019, LINK

A. Wróbel (red.) Stosowanie prawa Unii Europejskiej przez sądy, Tom 1, Warszawa 2013  

A. Kastelik-Smaza, Pytania prejudycjalne do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej a ochrona praw jednostki, Warszawa 2010  

 

 

Teksty Traktatów i Karty Praw Podstawowych:

online:

wydanie papierowe

Traktat o Unii Europejskiej. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Karta praw podstawowych Unii Europejskiej. Przepisy, wyd. Wolters Kluwer (po 2013 r.)

 

Dyrektywa 2004/38/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie prawa obywateli Unii i członków ich rodzin do swobodnego przemieszczania się i pobytu na terytorium Państw Członkowskich, zmieniająca rozporządzenie (EWG) nr 1612/68 i uchylająca dyrektywy 64/221/EWG, 68/360/EWG, 72/194/EWG, 73/148/EWG, 75/34/EWG, 75/35/EWG, 90/364/EWG, 90/365/EWG i 93/96, Dz.U. L 158 z 30.4.2004, ELI: http://data.europa.eu/eli/dir/2004/38/oj

 

 

 

Linki:

 

Wykaz zagadnień, literatury i orzeczeń (wraz z linkami internetowymi) dostępne na stronie Katedry Prawa Europejskiego UJ: http://www.law.uj.edu.pl/~kpe/

 

Sylabus z przedmiotu Prawo Ustrojowe UE

 

Egzamin pisemny: test i kazus

UWAGA! Osoby posiadające zaliczenie z ćwiczeń są zwolnione z części testowej egzaminu

Kolokwium zaliczeniowe w formie pisemnej (test, kazus)

 

 

Orzeczenia wymagane do egzaminu z przedmiotu

 

„Prawo ustrojowe UE” 2023/2024

 

Podane niżej orzeczenia są zamieszczone w Internecie, pod podanymi niżej adresami WWW.

Główny link do listy historycznych orzeczeń przetłumaczonych na język polski: http://curia.europa.eu/pl/content/juris/data57/liste.htm.

W przypadku korzystania ze strony http://curia.europa.eu/juris/recherche.jsf?language=pl w polu „Numer sprawy” należy wpisać sygnaturę szukanego orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

W celu uzyskania dostępu do orzeczeń Trybunału Konstytucyjnego należy wejść na stronę Internetowego Portalu Orzeczeń TK http://ipo.trybunal.gov.pl/ipo/Szukaj?cid=1 w polu „Fraza” wpisać sygnaturę orzeczenia i nacisnąć ikonkę „Szukaj” w celu uzyskania dostępu do tego orzeczenia.

 

Pierwszeństwo prawa UE

6/64 Costa p. Enel

11/70 Internationale Handelsgesellschaft

106/77 Simmenthal II

Wyrok TK sygn. K 18/04 (Traktat akcesyjny)

Wyrok TK sygn. K 32/09 (Traktat z Lizbony) – pkt 2.1-2.6 oraz 4.2-4.2.14

Wyrok TK sygn. SK 45/09 (Rozporządzenie Bruksela I)

 

Bezpośredni skutek i prounijna wykładnia prawa krajowego

26/62 van Gend & Loos

C-91/92 Faccini Dori

C‑555/07 Kücükdeveci

 

Autonomia proceduralna

C-432/05 Unibet

C-392/04 Arcor

C-234/04 Kapferer

C-403/16 El Hassani

 

Odpowiedzialność odszkodowawcza państw członkowskich

C-46/93 i 48/93 Brasserie du Pêcheur

C-224/01 Gerhard Köbler

 

Pytania Prejudycjalne

283/81 C.I.L.F.I.T.

314/85 Foto-Frost

C-558/18 i 563/18 Miasto Łowicz (pytania prejudycjalne polskich sędziów)

 

Skargi do TSUE

25/62 Plaumann

C-583/11 P Inuit Tapiriit Kanatami – pkt 11-12, 50-62 oraz 68-85.

C-198/03 CEVA Santé Animale - pkt 61-94

       C-543/17 Komisja p. Belgii
         C-121/21 Czechy p. Polsce (kopalnia Turów)

      

        Ochrona Praw Podstawowych

C-411/10 N.S. – pkt 116-122

C-617/10 Akerberg Fransson – pkt 16-31

C-399/11 Melloni – pkt 55-64

Opinia nr 2/13 (przystąpienie do EKPC) – od pkt 153

 

Obywatelstwo UE

       C-135/08 Rottmann

       C-34/09 Zambrano

       C-333/13 Dano

       C-673/16 Coman

 

        Przestrzeganie zasady praworządności

C-64/16 Associação Sindical dos Juízes Portugueses

C-216/18 PPU LM (Artur Celmer)

C-619/18 Komisja v. Polska (wiek emerytalny sędziów SN)

C‑585/18, C‑624/18 i C‑625/18 A.K i inni (Izba dyscyplinarna i KRS)