Dokumenty

 

Statut i regulaminy 

Statut Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej 

Regulamin Trybunału Sprawiedliwości

Regulamin postępowania przed Sądem

Praktyczne przepisy wykonawcze do regulaminu postępowania przed Sądem

 

Inne akty dotyczące postępowania

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 7 lutego 2023 r. w sprawie świąt urzędowych i wakacji sądowych

Decyzja Sądu z dnia 15 lutego 2023 r w sprawie wakacji sądowych

Utworzenie izb i przydział sędziów do izb

Skład wielkiej izby

Kryteria przydzielania spraw do izb

Przydział sędziów do izb

Decyzja Rady z dnia 25 czerwca 2013 r. w sprawie zwiększenia liczby rzeczników generalnych Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej

 

Dokumenty dla sądów krajowych i pełnomocników

Zalecenia dla sądów krajowych, dotyczące składania wniosków o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym

Praktyczne instrukcje dla stron dotyczące spraw wnoszonych do Trybunału

Porady dla pełnomocników

Wykaz kontrolny skargi bezpośredniej

Model skargi bezpośredniej

Model streszczenia podniesionych w skardze zarzutów i głównych argumentów 

Przebieg rozprawy

Praktyczne zalecenia skierowane do przedstawicieli występujących w systemie wideokonferencji 

Formularz wniosku o przyznanie pomocy prawnej

Pominięcie danych wobec opinii publicznej w postępowaniach sądowych 

Utajnienie tożsamości w postępowaniach sądowych przed Trybunałem Sprawiedliwości

 

e-Curia

Decyzja Trybunału Sprawiedliwości z dnia 16 października 2018 r. w sprawie składania i doręczania dokumentów procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Decyzja Sądu z dnia z dnia 11 lipca 2018 r. w sprawie składania i doręczania dokumentów procesowych za pośrednictwem aplikacji e-Curia

Warunki korzystania z aplikacji e-Curia